Akhir November 2018, Rasio Kredit UMKM Sudah Mencapai 20,25%

Source:Keuangan

Akhir November 2018, Rasio Kredit UMKM Sudah Mencapai 20,25%